Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Skandaliczny brak postępu w udzielaniu przez UE pomocy krajom uboższym

Z opublikowanych dziś danych OECD wynika, że w 2007 r. Unia Europejska wydała na pomoc rozwojową o 1,7 miliarda euro mniej, niż rok wcześniej. Organizacje pozarządowe z całej Europy ostrzegają rządy krajów członkowskich, że ich zaniedbanie ma wpływ na życie konkretnych ludzi w krajach uboższych.

KOMUNIKAT PRASOWY CONCORD  - KONFEDERACJI ponad 1600 EUROPEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ ROZWOJOWĄ

www.concordeurope.org
Bruksela, 4 kwietnia 2008

 

Skandaliczny brak postępu w udzielaniu przez Unię Europejską pomocy krajom uboższym

 

Z opublikowanych dziś danych OECD wynika, że w 2007r. Unia Europejska wydała na pomoc rozwojową o 1,7 miliarda euro mniej, niż rok wcześniej. Organizacje pozarządowe z całej Europy ostrzegają rządy krajów członkowskich, że ich zaniedbanie ma wpływ na życie konkretnych ludzi w krajach uboższych.

Niedotrzymanie przez rządy krajów członkowskich UE przyrzeczeń dotyczących pomocy jest skandalem.Europa lubi podkreślać, że jest światowym liderem jeśli chodzi o pomoc, ale opublikowane dziś dane OECDpokazują, że Unia Europejska nie dotrzymuje obietnic” mówi Olivier Consolo, dyrektor CONCORD. „W zeszłym roku 17 z  27 krajów UE nie zwiększyło swojej pomocy nawet o 1 eurocenta, a 11 pozwoliło sobie na obniżenie poziomu pomocy. Przepaść między deklaracjami a rzeczywistością musi zostać zasypana!”           

Ponad 1600 organizacji pozarządowych uczestniczących w kampanii the Global Call for Action against Poverty (GCAP) i zrzeszonych w CONCORD zwróciło się do rządów krajów członkowskich UE o wypełnienie obietnic poprzez zwiększenie realnej pomocy kierowanej do krajów rozwijających się. Według OECD, pomoc rozwojowa UE zmniejszyła się z 0,41% w 2006r. do 0,38% PKB w 2007r. Deklaracje o osiągnięciu 0,56% PKB w 2010r. wydają się coraz bardziej odległe. Organizacje przypominają europejskim liderom politycznym o obowiązku przedstawiania przejrzystych planów rocznych jasno precyzujących strategię redukcji ubóstwa w ramach udzielanej pomocy rozwojowej. Np. Francja, która 1 czerwca obejmie prezydencję w UE, do tej pory nie opublikowała jasnego planu pokazującego, w jaki sposób zamierza wypełnić podjęte wobec społeczeństw Globalnego Południa zobowiązania.

„Polityka części krajów UE skazuje biedne i marginalizowane społeczności na życie w ubóstwie. Już dziś w wielu biednych krajach mówi się oficjalnie, że nie uda się osiągnąć Milenijnych Celów Rozwoju do 2015r.” mówi  Marivic Raquiza z GCAP.

CONCORD i GCAP wzywają dziś rządy krajów europejskich do przyjęcia przejrzystych i obowiązujących harmonogramów pokazujących drogę do wypełnienia podjętych zobowiązań.

Politycy UE powinni również wziąć większą odpowiedzialność za High Level Forum on Aid Effectiveness, które odbędzie się w Akrze, we wrześniu tego roku. Konieczne jest uzgodnienie tam lepszych rozwiązań czyniących światową pomoc bardziej efektywną, czyli bardziej przewidywalną, przejrzystą i odpowiedzialną wobec jej odbiorców.

Według danych OECD, polska pomoc rozwojowa nie wzrosła w 2007r. w ogóle i utrzymuje się na poziomie 0,09% PKB. W kontekście naszych deklaracji o osiągnięciu poziomu 0,17% PKB w 2010r. i 0,33% PKB w 2015r., poczynionych przez rząd na forum międzynarodowym w 2005r., widać wyraźnie, że Polska może stać się również odpowiedzialna za nieosiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju, co oznacza odpowiedzialność za godne życie milionów ludzi w biednych krajach.

22 maja CONCORD wyda pełny raport analizujący kwestię jakości i ilości pomocy udzielanej społeczeństwom Globalnego Południa przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Więcej informacji:  Jasmine Burnley: Aid Watch coordinator for CONCORD: �" Tel: + 32 (0) 2 743 87 64.

Laura Sullivan (+32 2 503 2422 or +32(0) 485 781255)

Alexander Woollcombe (+32 (0) 486 842 407)

Katia Herrgott, Coordination SUD (France) : Tél. : + 33 (0)1.44.72.80.82

Marivic Raquiza (GCAP Asia Co-Convenor/Social Watch-Philippines Co-Convenor):+31 (0)6 342 404 39.

W Polsce: Aleksandra Antonowicz: Polska Zielona Sieć, tel. 0 601 32 52 42, Marcin Wojtalik: Instytut Globalnej Odpowiedzialności, tel. 0 513 225 548, Elena Wasylew: Polska Akcja Humanitarna, tel: 22 828 88 82 wew. 239

Noty edytorskie:  (zobacz stronę internetową CONCORD, gdzie znaleźć można zdjęcia i wypowiedzi mieszkańców Globalnego Południa)

 

  1. Zobowiązania: W 2002r. UE15 zobowiązały się przekazać na pomoc przynajmniej 0,33% PKB do 2006r. i przynajmniej 0,7% do 2015r. W 2005r. zobowiązały się przekazać 0,56% PKB do 2010r. 12 nowych krajów członkowskich UE zobowiązało się przekazać pomoc w wysokości 0,17% PKB do 2010r. i 0,33% PKB do 2015r.
  2. Rzeczywistość:  dane OECD za 2007r. pokazują, że pomoc UE spadła z 0,41% PKB w 2006r. do 0,38% PKB w 2007r. 

·         Większość europejskich krajów zawyża swoje dane dot. Oficjalnej Pomocy Rozwojowej włączając w nią kwoty umorzenia długów, stypendiów dla studentów z krajów Globalnego Południa i koszty uchodźców. W 2006r. CONCORD ujawnił, że rządy krajów UE zawyżyły swoją pomoc o ok. 30%. W 2006r. 13,6 mld euro raportowanej pomocy stanowiły umorzenia długów (w szczególności dla Iraku i Nigerii), koszty studentów i uchodźców. CONCORD stoi na stanowisku, że koszty te nie powinny być uznawane za Oficjalną Pomoc Rozwojową (raportowaną do OECD i rozumianą jako wypełnianie międzynarodowych deklaracji).

3. W 2005r. wszystkie kraje należące do OECD podpisały Paryską Deklarację na temat efektywności pomocy, która zawierała szereg wskaźników służących zwiększeniu efektywności pomocy. We wrześniu 2008r. kraje te spotkają sie znowu w Akrze na spotkaniu nazywanym the High Level Forum on Aid Effectiveness, by ocenić postęp w swoich działaniach i podjąć nowe zobowiązania.

 Powrót


Polecamy: