Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Europejskie organizacje alarmują: brakuje 75 miliardów dla najuboższych!

Rządy krajów europejskich poważnie ryzykują złamanie obietnic pomocy złożonych najuboższym. Jeśli obecne trendy utrzymają się, do 2010 roku Unia Europejska przeznaczy na pomoc krajom rozwijającym się 75 miliardów euro mniej niż obiecała - alarmuje nowy raport europejskich organizacji pozarządowych pod tytułem „Nie ma czasu do stracenia” (ang. „No Time to Waste”).

Raport opublikowany 22 maja przez CONCORD, europejską konfederację organizacji humanitarnych i rozwojowych skupiającą ponad 1600 organizacji pozarządowych wspieranych przez miliony obywateli w Europie, ujawnia że brak radykalnego wzrostu środków przeznaczonych na pomoc  zagrozi realizacji Milenijnych Celów Rozwoju do  roku 2015 oraz znacząco utrudni wywiązanie się UE  ze zobowiązań dot. redukcji ubóstwa w każdym następnym roku.

Około sto tysięcy ofiar w Birmie, rosnące szybko ceny żywności i kobiety umierające co minutę podczas ciąży lub porodu. Teraz bardziej niż kiedykolwiek rządy krajów europejskich muszą wywiązać się z obietnic pomocy złożonych najuboższym ludziom na świecie - mówi Justin Kilcullen, prezydent CONCORD.

Oficjalne dane opublikowane przez OECD w kwietniu br. wykazały, że w 2007 roku pomoc Europy drastycznie zmalała. Belgia, Francja i Wielka Brytania zanotowały spadek w stosunku do roku ubiegłego kolejno od 10 do 30 proc. Polska pomoc, choć o 4 procent większa w stosunku do roku 2006, nie wzrosła w ogóle w kategoriach rzeczywistych i utrzymała się na poziomie 0,09% Dochodu Narodowego Brutto (DNB).  Według OECD „większość dawców pomocy nie jest na dobrej drodze do wywiązania się ze zobowiązań dot. jej zwiększenia i będzie musiała podwyższyć ją w sposób bezprecedensowy, aby zrealizować cele, które sama sobie ustaliła”.

Tegoroczny raport CONCORD ponownie zwraca uwagę na fakt, że rządy krajów europejskich wciąż zawyżają dane statystyczne dotyczące pomocy, m.in. poprzez zaliczanie do nich umorzenia długów i kosztów związanych z uchodźcami. Raport wykazuje, że w 2007 roku 15 starych krajów członkowskich UE przeznaczyło zaledwie 0,33% swojego DNB na prawdziwą pomoc rozwojową i przez to w dalszym ciągu nie osiągnęło progu 0,39% DNB ustalonego jeszcze dla roku 2006.

Każdy rok powolnego postępu w realizacji zobowiązań pomocowych oznacza, że najubożsi otrzymają miliardy euro mniej: Złamane obietnice kosztują życie. Jeśli mieszkasz w Senegalu, gdzie co ósme dziecko umiera zanim osiągnie piąty rok życia, pomoc równa się zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych i stanowi różnicę pomiędzy życiem a śmiercią - mówi Moussa Faye, dyrektor organizacji ActionAid Senegal.

Unia Europejska musi także poważnie popracować nad jakością pomocy rozwojowej, tak by była ona prawdziwie odpowiedzialna i przejrzysta. Nieprzewidywalność, słaby dostęp do informacji oraz praktycznie nieistniejący system ewaluacji to cechy prawie wszystkich systemów pomocowych nowych krajów członkowskich UE, w tym Polski. Organizacje pozarządowe zaniepokojone są słabym wywiązywaniem się UE ze swoich zobowiązań dot. zwiększenia przewidywalności pomocy, usprawnienia jej koordynacji i włączenia do niej perspektywy równości płci podczas gdy już dziś - dla skutecznej walki z ubóstwem - potrzebne są nowe obietnice, jeszcze bardziej ambitne.

Rok 2008 jest kluczowy dla pomocy rozwojowej, gdyż jest sprawdzianem wiarygodności rządów krajów europejskich. Podczas Forum Wysokiego Szczebla nt. Efektywności Pomocy, które odbędzie się we wrześniu w Ghanie, UE dokona przeglądu postępów w realizacji zobowiązań podjętych w 2005 r. w Paryżu. - Europa jest odpowiedzialna za nadanie kierunku temu spotkaniu i zapewnienie większej i lepszej pomocy - mówi Marivic Raquiza z kampanii GCAP South-East, North and Central Asia (GCAP-SENCA).

Europejskie organizacje pozarządowe przyłączają się do apelów OECD i Komisji Europejskiej i wzywają europejskie rządy do wywiązania się z obietnic wobec krajów najuboższych i przedstawienia jasnych, mierzalnych i wiążących harmonogramów corocznego zwiększania pomocy rozwojowej niezbędnej do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.


CONCORD to europejska konfederacja organizacji humanitarnych i rozwojowych. Jej platformy krajowe i sieci międzynarodowe reprezentują ponad 1600 organizacji pozarządowych popieranych przez miliony obywateli krajów europejskich. CONCORD przewodzi procesowi refleksji i działań rzeczniczych oraz regularnie angażuje się w dialog z instytucjami europejskimi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.  CONCORD jest częścią “Global Call to Action against Poverty”. Kontakt: www.concordeurope.org.

Global Call to Action Against Poverty (GCAP) to największy na świecie sojusz społeczeństwa obywatelskiego skupiający ruchy społeczne, międzynarodowe organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje kobiece, grupy religijne i grupy młodzieżowe, lokalne stowarzyszenia w ponad stu krajowych koalicjach lub platformach. GCAP wzywa rządy do działania w celu wywiązania się z obietnicy położenia kresu nędzy i nierówności. W szczególności GCAP postuluje wdrożenie rozwiązań na rzecz odpowiedzialności publicznej, sprawiedliwego rządzenia i realizacji praw człowieka, sprawiedliwości w handlu międzynarodowym, zwiększenia ilości pomocy i podwyższenia jakości, umorzenia długów, równości płci i praw kobiet. Kontakt: www.whiteband.org.Powrót


Polecamy: