Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Głosy z Południa. Afryka Wschodnia

Spotkanie Podsekretarza Stanu w MSZ z partnerami społecznymi

Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaprasza na spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Panem Krzysztofem Stanowskim, które odbędzie się w Warszawie w środę 22 czerwca 2011 r. w godz. 12:30-14:00.

Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić wyniki dotychczasowej pracy nad Wieloletnim programem współpracy rozwojowej i omówić dalsze prace zmierzające do określenia celów oraz priorytetów geograficznych i tematycznych polskiego systemu współpracy rozwojowej.

MSZ przygotowuje projekt pięcioletniego programu na lata 2012-2016, którego cele będą podlegały okresowemu przeglądowi w połowie obowiązywania programu. Prace prowadzone są w sposób otwarty i inkluzywny, z zaangażowaniem partnerów społecznych, niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli resortów.

  • W lutym br. została powołana grupa strategiczna, która przygotowała projekt wizji i misji polskiej współpracy rozwojowej, opisujący wartości, korzyści i zobowiązania leżące u podstaw zaangażowania Polski, a także propozycję celów współpracy na rzecz rozwoju. Omówienie tego projektu będzie pierwszym tematem spotkania 22 czerwca br.
  • Rozpoczęto również wyznaczanie celów i priorytetów geograficznych i tematycznych. W pracach tych uczestniczą m.in. organizacje pozarządowe. Spotkanie 22 czerwca będzie zatem służyło również omówieniu zakresu i harmonogramu dalszych prac oraz konsultacji z partnerami społecznymi.


Wieloletni program, którego przyjęcie planowane jest w tym roku, będzie określał cele i priorytety polskiej współpracy rozwojowej w pięcioletnim horyzoncie czasowym. Będzie on podstawą do opracowania planów rocznych ogłaszanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres spotkanie22.06.2011 (małpa) igo.org.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy organizacji, którą Państwo reprezentują oraz danych kontaktowych.

Zaproszenia do udziału w spotkaniu wraz z dokładnymi informacjami o miejscu spotkania będziemy wysyłać po weryfikacji przesłanych zgłoszeń.

Więcej informacji na temat prac nad Wieloletnim programem współpracy rozwojowej znajduje się na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

Bezpośrednio po tym spotkaniu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące Afryki w wieloletnim programie.
Fundacja im. Stefana Batorego

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu, Panem Krzysztofem Stanowskim, organizuje Instytut Globalnej Odpowiedzialności w ramach projektu "Opracowanie projektów czterech dokumentów strategicznych polskiej pomocy rozwojowej", finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.