Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Głosy z Południa. Afryka Wschodnia

Zamów newsletter!

*

:

:

Bardziej skuteczna pomoc po HLF4?

logo HLF4W dniach 29.11-1.12.2011 odbyło się w Pusanie w Korei Południowej IV Forum Wysokiego Szczebla ws. Skuteczności Pomocy (HLF4). W konferencji tej uczestniczyło ponad 2.500 przedstawicieli rządów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego, w tym głowy państw, szefowie rządów i ministrowie. Dokument końcowy HLF4 miał wyznaczyć nową drogę dla rządów, aby poprawiły skuteczność pomocy rozwojowej. Wśród uczestników był przedstawiciel Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO).

Sekreatarz Generalny ONZ Ban Ki Moon

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego skupione w światowej platformie BetterAid od ponad roku ustalały wspólne stanowisko i wydawały kolejne apele do rządów o jak najbardziej energiczne działania, aby pomoc rozwojowa była naprawdę skuteczna.

Stanowisko BetterAid wydane 28.11.2011 prezentuje szereg postulatów na temat: wywiązania się przez rządy ze zobowiązań podjętych na poprzednich forach wysokiego szczebla w Paryżu i Akrze i przyśpieszenie działań w kwestii przejrzystości, wiązania pomocy, rozliczalności (ang. accountability) i ograniczenia uzależniania pomocy od warunków narzucanych przez kraje bogate. Organizacje apelują o wdrożenie perspektywy praw człowieka w rozwoju, opierającej się na upodmiotowieniu ludzi najuboższych, ludności rdzennej i innych grup zmarginalizowanych i wykluczonych. Rządy powinny wdrożyć zasadę demokratycznej własności, godnych warunków pracy, równości płci i upodmiotowienia kobiet.

BetterAid z dystansem przyjmuje dążenie donatorów do podkreślenia roli sektora prywatnego we współpracy rozwojowej i podkreśla, że firmy komercyjne muszą być rozliczane ze swojego działania i muszą podporządkować się zasadom skuteczności pomocy.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są zaniepokojone pogorszeniem warunków swojego funkcjonowania w wielu krajach. BetterAid przypomina, że już w Akrze donatorzy zobowiązali się do stworzenia przyjaznego środowiska dla organizacji pozarządowych we współpracy rozwojowej.

Przyszła światowa architektura pomocy (ang. aid architecture) powinna być bardziej demokratyczna i musi w większym stopniu promować sprawiedliwość i perspektywę praw człowieka w rozwoju.

W HLF4 bierze udział również polska delegacja pod przewodnictwem ministra Krzysztofa Stanowskiego. Wśród delegatów znajduje się kilku przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych, w tym przedstawiciel Instytutu Globalnej Odpowiedzialności.

HLF4 w Pusanie jest czwartą konferencją poświęconą skuteczności pomocy. Poprzednie odbyły się w Rzymie (2004), Paryżu (2005) i Akrze (2008).

Wiadomości na temat HLF4 na bieżąco: twitter.com/#!/search?q=%23HLF4