Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Wolontariat Polska Pomoc 2010 w Ugandzie

Tytuł projektu: Informacja, networking i fundraising na rzecz bardziej sprawiedliwego handlu i suwerenności żywnościowej w Ugandzie.

Celem projektu, który IGO realizowało od czerwca do grudnia 2010 r. było wsparcie organizacji partnerskiej z Ugandy – SEATINI (sylwetka SEATINI na stronie silnepoludnie.pl) - aby mogła efektywniej pracować na rzecz sprawiedliwego handlu i suwerenności żywieniowej w Ugandzie.

Działania przewidziane w projekcie zostały zasugerowane przez kadrę SEATINI w oparciu o analizę potrzeb oraz wcześniejszą współpracę z IGO. Dzięki temu wolontariuszka otrzymała wsparcie niezbędne do zrealizowania zaplanowanych działań.

Wolontariuszka IGO współpracowała z zespołem SEATINI w kluczowych obszarach projektu - informacji, networkingu oraz fundraisingu.  Wspólnie:

  1. stworzyli strategię komunikacyjno- networkingową oraz plan implementacji działań, który pozwoli SEATINI informować o swoich działaniach szersze grono organizacji i koalicji w Europie i na świecie, a w efekcie pozyskiwać partnerów do działań i sojuszników do kampanii.
  2. opracowali model i wydali 2 numery elektronicznego newslettera, który teraz dociera do najważniejszych odbiorców w Europie zapewniając informacje wprost z Południa o problematyce, którą zajmuje się SEATINI,
  3. opracowali bazę potencjalnych donorów SEATINI i poznali sposoby skuteczniejszego pozyskiwania funduszy
  4. napisali 3 wnioski o dofinansowanie dla SEATINI,
  5. poznali potrzeby społeczności rolniczych w Lirze (pólnocnej Ugandzie) podczas 2 dniowych warsztatów w ramach assessmentu,
  6. stworzyli konto organizacji na facebook.com oraz plan zmiany istniejącej strony internetowej organizacji,
  7. nawiązali formalne partnerstwo z organizacją German Marshall Fund.


W ramach inicjatywy edukacyjnej stworzona została strona internetowa na temat suwerenności żywnościowej www.silnepoludnie.pl, publikacja pt. „Jemy! A kto płaci?” w nakładzie 1000 egz. zawierająca 4 scenariusze lekcji zgodne z nową podstawą programową oraz dodatkowe materiały edukacyjne: zestaw 30 zdjęć z globalnego Południa w formacie A4 oraz plansza nt. globalnego Południa w formacie 1x1,5m.

30 października 2010 r. projekt był wizytowany przez p. Dyrektor Agatę Czaplińską, i p. Michała Vogta z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wszystkie zaangażowane w realizację działań strony pozytywnie oceniają współpracę i zamierzają kontynuować ją w perspektywie długookresowej.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.

logo Polska Pomoc
www.polskapomoc.gov.pl

 

Bookmark and Share