La Via Campesina (LVC) – pol. Droga Chłopska

Z3– to największy, międzynarodowy ruch chłopski, który powstał w Belgii w 1993 roku. Jego inicjatorami i członkami są rolnicy i rolniczki z całego świata. Ruch La Via Campesina został utworzony w odpowiedzi na negatywne skutki, jakie przyniósł wolny handel, niskie ceny i uprzemysłowienie w sektorze rolnictwa. Polityka neoliberalna, która łączy wszystkie te elementy doprowadziła do znacznego zubożenia wsi. Ruch LVC przyjął za główny cel współpracę i wzajemne wsparcie rolników i rolniczek ze wszystkich kontynentów, walczących o swoje prawa. Jednym z ważnych pojęć, na których opiera się filozofia LVC jest suwerenność żywnościowa. Jest to prawo wszystkich ludzi do zdrowej i odpowiedniej dla danej kultury żywności produkowanej i spożywanej lokalnie przy użyciu tzw. zrównoważonych metod uwzględniających producentów, dostawców, konsumentów oraz środowisko. Według członków LVC suwerenność żywnościowa stanowi odpowiedź na kryzys klimatyczny czy żywnościowy.

– LVC nie stanowi odrębnej jednostki prawnej. Skupia 164 organizacje z 73 państw na całym świecie zaliczane zarówno do Globalnego Południa, jak i Globalnej Północy. Są to organizacje zarówno o charakterze lokalnym, jak i państwowym. Liczba członków tego ruchu wynosi ponad 200 miliardów. Należą do niego zarówno grupy drobnych i średnich rolników, jak i chłopów bezrolnych, ludności rdzennej, migrantów i pracowników rolnych. Organizacja kładzie szczególny nacisk na obecność i równą pozycję kobiet zajmujących się rolnictwem, których rola w społeczeństwie często pozostaje niedoceniona, chociaż to one produkują 70% światowej żywności.

– obszar działalności ruchu LVC został podzielony na 9 regionów. Organizacje przyporządkowane do danych regionów wybierają wspólnie swoich przedstawicieli do Międzynarodowego Komitetu ds. Koordynacji (1 kobieta i 1 mężczyzna z każdego regionu). Obecnie funkcję Międzynarodowe Koordynatorki całego ruchu sprawuje afrykańska rolniczka z Zambii – Elizabeth Mpofu. W swoich działaniach skupia się na głosie, prawach i roli kobiet w społeczeństwie. W myśl Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez LVC co 4 lata, siedziba Międzynarodowego Sekretariatu jest ruchoma.

17. 04. 2014 – Międzynarodowy Dzień Walk Chłopskich

– co roku, 17 kwietnia na całym świecie organizowane są różne wydarzenia w postaci manifestacji, spotkań, happeningów, akcji społecznych i wielu innych działań1. Wszystkie te inicjatywy odbywają się w ramach Międzynarodowego Dnia Walk Chłopskich ustanowionego przez ruch La Via Campesina. Data ta upamiętnia masakrę bezrolnych chłopów, która miała miejsce w 1996 r. w Brazylii. W trakcie blokady drogi, w której brało udział 1500 osób domagających się przeprowadzenia reformy rolnej, policja zastrzeliła 19 osób, 3 osoby zmarły w wyniku obrażeń, a 69 zostało rannych.

– motywem przewodnim zeszłorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Walk Chłopskich było hasło: „Ziemia dla Rolników!”. Celem podejmowanych w tym dniu inicjatyw było wezwanie międzynarodowych korporacji do powstrzymania globalnego trendu nabywania ziemi na wielką skalę nazywanego „zawłaszczaniem ziemi” (ang. land grabbing) oraz sprawowania przez te korporacje kontroli nad ziemią i zasobami naturalnymi.

  • w tym roku Międzynarodowy Dzień Walk Chłopskich będzie obchodzony pod hasłem: W Obronie Nasion! Członkowie LVC chcą w ten sposób zwrócić uwagę na istotną rolę nasion w działalności rolniczej. Ich różnorodność, jakość i ilość decyduje o bogatej diety dostosowanej do potrzeb członków różnych kultur, ich zdrowia, a także żywotności ekosystemów na całej kuli ziemskiej. Celem organizowanych w tym dniu działań będzie zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem nasion modyfikowanych genetycznie. Członkowie LVC będą wzywać międzynarodowe koncerny do zaprzestania uprzemysłowionej i zmechanizowanej produkcji rolnej opartej na uprawie monokultur, eksporcie płodów rolnych i przede wszystkim na powiększeniu zysków.

Obszary działalności ruchu La Via Campesina

– ruch LVC zajmuje się między innymi: zmianami klimatu i agropaliwami, walką z ponadnarodowymi korporacjami, zawłaszczaniem ziemi, problemami w związku z wydobywaniem różnego typu kopalin, umacnianiem rodzin drobnych producentów, kwestią zasobów wody, reform rolnych, prawami rolników w kontekście praw człowieka, a także zrównoważonym rolnictwem,

– członkowie LVC są twórcami publikacji dostępnych na stronie organizacji; są to raporty z przebiegu konferencji, a także publikacje dotyczące problemów drobnych rolników i sposobów/rodzajów prowadzonej przez nich walki;

Europejski oddział ruchu LVC poszukuje partnerów z Polski, którzy mogliby reprezentować organizację na poziomie lokalnym (=państwowym). Skupia on organizacje z Danii, Szwajcarii, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Grecji i Turcji. Europejska filia LVC skupia się na umocnieniu pozycji zróżnicowanego i zrównoważonego rolnictwa rodzinnego oraz wprowadzeniu zasady suwerenności żywnościowej w nowej Wspólnej Polityce Rolnej i Żywnościowej.

Przykładem wpływania na politykę rządów europejskich była obecność przedstawicieli europejskiego oddziału LVC na ostatnich konsultacjach społeczeństwa obywatelskiego przed regionalną konferencją Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (skrót ang. FAO). Konsultacje odbyły się w Bukareszcie 29-30 kwietnia. Podczas dwóch intensywnych dni przedstawiciele różnych organizacji i inicjatyw rolniczych z regionu pracowali nad wspólnym stanowiskiem i rekomendacjami dla przedstawicieli rządów obecnych na konferencji. Wśród postulatów znalazło się wezwanie do wprowadzenia Dobrowolnych Wytycznych Dotyczących Odpowiedzialnego Zarządzania Własnością Ziemi, Łowisk i Lasów Komitetu ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zbiór tych wytycznych został zatwierdzony przez Komitet ONZ ds. Światowego Bezpieczeństw Żywności w 2012. Priorytetem ma być zaprzestanie zawłaszczania ziemi i mórz, powstrzymanie procesów koncentracji ziemi, a także zapewnienie dostępu do ziemi młodym rolnikom i ich rodzinom. Celem tych działań jest zapewnienie witalności gospodarstw rodzinnych oraz obszarów rolniczych. Przedstawiciele LVC byli obecni jako czynni uczestnicy podczas konferencji, która odbyła się po konsultacjach.

Więcej informacji: https://viacampesina.org/en/

Źródło: https://www.miesiecznik.znak.com.pl/8338/dokad-prowadzi-chlopska-droga

1 W Berlinie przed siedzibą jednego z banków aktywiści kroili tort w kształcie Afryki i rozdają kawałki przechodniom. Australijscy rolnicy pisali wspólnie wiersz na cześć LVC. W Kalifornii studenci, wykładowcy, mieszkańcy i lokalni farmerzy zasadzili 15 tys. sadzonek na okupowanym przez siebie, niezabudowanym kawałku ziemi I klasy, która miała zostać zamieniona na supermarket i parking. W Pakistanie Ruch Chłopów Bezrolnych zorganizował manifestację na rzecz nadania praw własności ziemi tym, którzy uprawiają ją od prawie stulecia. W Tanzanii zorganizowano sympozjum na temat inwestycji, które zdaniem rolników grożą pogrążeniem się kraju w chaosie na skutek odebrania im ziemi.