Raport ze stanu faktycznego dot. włączania edukacji globalnej do edukacji przyszłych nauczycieli.

IGO, aby właściwie przygotować się do realizacji celów projektu, w pierwszej fazie projektu (wiosna 2013) przygotowało raport, który nie tylko zobrazował punkt wyjściowy projektu, ale również dał szansę na stworzenie mapy wykładowców i wykładowczyń akademickich zainteresowanych tematyką edukacji globalnej.

Badanie jakościowe przeprowadzone w ramach przygotowania raportu przebiegało dwutorowo koncentrując się na:

1) poszukiwaniu i porządkowaniu informacji związanych z akademikami zainteresowanymi tematyką edukacji globalnej oraz organizacjami pozarządowymi współpracującymi dotychczas z uczelniami wyższymi w tym zakresie; oraz

2) wywiady indywidualne z 15 wykładowcami i wykładowczyniami oraz przedstawicielami środowiska pozarządowego z różnych organizacji i instytucji.

Różne ośrodki akademickie zostały zaangażowane (szkoły wyższy publiczne i prywatne, uniwersytety pedagogiczne, wydziały pedagogiczne, inne wydziały zajmujące się tematyką globalną itd.), co dało szansę IGO na zidentyfikowanie najpopularniejszych trendów/tendencji związanych z tematyką. Jednak badanie nie może być uznane za reprezentatywne, a z uwagi na prośbę osób biorących w nim udział raport został uznany za wewnętrzny dokument projektu i ma posłużyć organizacjom partnerskim do lepszego zrozumienia polskiego kontekstu projektowego.

Główne wnioski z raportu:

1) Edukacja globalna bądź elementy globalnego obywatelstwa są obecne w szkoleniu przyszłych nauczycielek i nauczycieli najczęściej za sprawą indywidualnych zainteresowań wykładowcy/wykładowczyni.

2) Władze uniwersyteckie nie postrzegają ważności włączania edukacji globalnej do szkolenia przyszłych nauczycielek i nauczycieli jako swojego zdania/priorytetu, mimo wyraźnych odniesień do edukacji globalnej w podstawie programowej.

3) Systemowo edukacja globalna nie jest obecna w kształceniu przyszłych nauczycieli, jednak oddolne inicjatywy poszczególnych uniwersytetów czy wydziałów mogą stanowić dobre przykłady dla całego środowiska akademickiego.

4) Potencjał akademików we współpracy z organizacjami pozarządowymi do włączania tematyki globalnej do edukacji studentek i studentów jest duży, ale wciąż niewykorzystywany.

5) Wykładowczynie i wykładowcy zajmujący się lub chcący się zajmować edukacją globalną nie mają płaszczyzny, aby wymieniać się doświadczeniami.

6) Niewielkie zainteresowanie i brak zrozumienia wśród studentek i studentów tematyki edukacji globalnej może stanowić duży problem we wprowadzaniu globalnej perspektywy do nauczania akademickiego. Również dlatego, że edukacja globalna nie odpowiada wprost na potrzeby rynku pracy.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: