Światowy Dzień Uchodźcy 2016

Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy zamieszczamy tłumaczenie “Deklaracji w sprawie migracji i pracowników i pracownic rolnych”, które 25 marca 2015 r. podczas Światowego Forum Społecznego w Tunisie wystosował ruch chłopski La Via Campesina.

La Via Campesina jest jedną z organizacji partnerskich Instytutu Globalnej Odpowiedzialności i podobnie jak Instytut, w swoich działaniach porusza nie tylko skutki, ale i przyczyny migracji, w tym uchodźstwa. Zaznacza, że obecny model rozwoju oparty na grabieży zasobów naturalnych, wody i ziemi powoduje, że kazdego roku setki tysiecy rolników i rolniczek zmuszonych jest opuścić swoje ziemie, jako robotnicy rolni lub uchodźcy klimatyczni.

migrants2o15

25 marca 2015 r. – Światowe Forum Społeczne, Tunis 2015
Migracja ludzi pomiędzy arbitralnie wyznaczonymi barierami jest częścią historii ludzkości. Ten przepływ ludności z jednego miejsca do drugiego, który swoje korzenie ma w poszukiwaniu lepszego bytu, został później przemieniony w społeczne, gospodarcze i polityczne procesy, na których zyskać miały jak najwięcej elity rządzące – handlarze niewolnikami w przeszłości i międzynarodowe korporacje obecnie. Dzisiaj, kiedy kapitał żąda wyjątkowych wolności dla siebie, idących w parze z większymi restrykcjami wobec uboższych – wojny, wykluczenie społeczne, niesprawiedliwości gospodarcze i światowy kryzys klimatyczny zmuszają miliony istot ludzkich do poszukiwania schronienia za narzuconymi międzynarodowo granicami.
Podczas gdy kapitał finansowy i agrobiznes prowadzą do koncentracji władzy i posiadania, zmniejszając szanse dla zróżnicowanego i zrównoważonego drobnego rolnictwa, prekaryjne warunki życia coraz agresywniej wypędzają rosnące liczby ludzi pochodzenia wiejskiego z ich gospodarstw do miast.
Te agresywne polityki, które nakładają model rozwoju oparty na eksploatacji zasobów, przechwytywaniu dóbr naturalnych i kulturalnych, kradzieży gruntów rolnych i wyzysku chłopów, a także kobiet i mężczyzn, którzy pracują na roli, mają szczególnie dramatyczny wpływ na społeczności chłopskie. Zrujnowani ludzie nie mają innego wyjścia, jak opuścić rodzinną ziemię i społeczności w poszukiwaniu środków do przetrwania gdzieś indziej, w dużych miastach lub w innych krajach.
Po przeniesieniu się do miast, jest mało prawdopodobne by nasi ludzie znaleźli możliwości pracy w naszych krajach i wkrótce stają się migrantami „dzisiaj”, tanią siłą roboczą dla interesów korporacyjnych. W najbardziej skrajnych przypadkach, chłopi zostawiają swoje rodziny tylko po to, by stać się nisko opłacanymi robotnikami rolnymi u korporacyjnych gigantów, takich jak Monsanto, Cargill i DuPont. To dzieje sie zarówno wewnątrz krajów – np. w Meksyku czy Palestynie – jak i zewnętrznie, kiedy przekraczamy granice, by pracować dla tych, którzy zmusili nas do opuszenia naszych ziem.
My, członkowie i członkinie La Via Campesina, jednego z największych ruchów społecznych na świecie, zrzeszającego miliony chłopów, kobiet, młodych, członków i członkiń rdzennych społeczności, osób pochodzenia afrykańskiego, rybaków oraz – często z powodu wymuszonych przesiedleń – emigrantów i emigrantki oraz pracowników i pracownic wiejskich, potępiamy fakt, iż to my, uboga większość, jesteśmy tymi, którzy cierpią najmocniej, podczas gdy zmiany klimatu powodują ekstremalne zjawiska pogodowe na naszych terenach. Terminu „uchodźcy klimatyczni” używa się obecnie by opisać tych z nas, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swoich ziem przez globalny kryzys klimatyczny, zindustrializowany system żywnościowy i społeczny, który obwinia ofiary i ułaskawia sprawców.
Aby wesprzeć walkę o suwerenność żywnościową i przyczynić się do obalenia globalnej władzy nad systemem żywnościowym oznajmiamy, że konieczne jest aby:
1. Zakończyć wszelką przemoc i represje wobec migrantów, do której dopuszcza się w kontekście tak zwanej „wojny z terrorem”. Usunąć temat migracji z retoryki związanej z „zagrożeniami” wobec narodowego bezpieczeństwa, ponieważ są to zupełnie osobne kwestie;
2. Zakończyć separację rodzin nieudokumentowanych migrantów, która doprowadziła do kryzysu związanego z migracją dzieci. Przerwać izolowanie dzieci w izbach zatrzymań, w niezdrowych i nieludzkich warunkach, które łamią ich najbardziej podstawowe prawa. Zaprzestać deportacji dzieci pozbawionych wszelkiej ochrony;
3. Chronić wszystkich uchodźców i uchodźczynie poprzez międzynarodowe instytucje (takie jak ONZ) oraz organizacje pozarządowe znane z moralnego autorytetu (takie jak Amnesty International), zabezpieczać ich prawa jako uchodźców oraz zapewniać ochronę wszystkim osobom żyjącym w obozach dla uchodźców;
4. Przerwać i cofnąć wszelkie polityki kryminalizujące migrację, zwiększające prześladowania, zatrzymania, wydalenia i ataki fizyczne. Państwa powinny być zobowiązane do respektowania międzynarodowych porozumień oraz, jeśli jeszcze tego nie robią, do stosowania się do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej ochrony praw migrujących pracowników i członków ich rodzin. Zmodyfikować wszelkie  lokalne prawodawstwa tak, by były zgodne z powyższymi konwencjami;
5. Zalegalizować “utajoną” migrację w ramach walki z kryminalizacją;
6. Zagwarantować migrantom i migrantkom dostęp do rynku pracy na takich samych zasadach, jakie mają „narodowi” pracownicy i pracowniczki;
7. Sprzeciwić się wszelkim tymczasowym programom pracowniczym, które służą tylko podziałowi klasy robotniczej i osłabieniu naszych organizacji i działań. Gdy w grę wchodzą tymczasowi pracownicy rolnictwa, (braceros, guest workers, contratados de origen, etc.), na tych porozumieniach zyskuje wyłącznie rolnictwo uprzemysłowione, któremu dostarczana jest tania, pokorna siła robocza;
8. Zorganizować wszystkich migrantów, umocnić nasze prawa do zbiorowych negocjacji i strajków. Praktykować solidarność stale i trwale, stosując się do zasady „że krzywda wobec jednego jest krzywdą wobec wszystkich”;
9. Rozwiązać wszelkie umowy o wolnym handlu, szczególnie te najsilniej wpływające na dobra wspólne, społeczności wiejskie i rdzenne narody. Wprowadzić Suwerenność Żywnościową, w bezpośrednim konflikcie i kontraście wobec kontrolowanego przez korporacje systemu żywnościowego;
10. Kwestionować kapitalistyczny model wzrostu gospodarczego i tzw. „zielony” rozwój, który nie odnosi się do przyczyn kryzysu klimatycznego, a który zaognia jeszcze kryzys migracyjny. Skutki kryzysu klimatycznego, takie jak skrajne susze, powodzie, lawiny, trzęsienia ziemi, ogromne fale etc. występują obecnie częściej, będąc odpowiedzialne za 25% przymusowej emigracji na całym świecie, obecnie ocenianej na 210 milionów ludzi [według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (www.iom.int)];
11. Uznać korporacyjne przyczyny światowego kryzysu klimatycznego i zmusić międzynarodowe korporacje oraz ich rządy w państwach zindustrializowanych do wzięcia na siebie tej odpowiedzialności za wzrost liczby uchodźców i uchodźczyń klimatycznych. Na poziomie międzynarodowym, włączyć ofiary przesiedleń związanych ze środowiskiem w strategie rozwoju społecznego, które pomogą zorganizować się tym osobom i je wzmocnić;
12. Rozwinąć plany działań w konkretnych ramach czasowych wewnątrz narodowych polityk ds. rozwoju i badań, dla których priorytetem będzie zrównoważone rolnictwo chłopskie jako realna możliwość walki z kryzysem klimatycznym i zredukować skutki przesiedleń ze względu na środowisko;
13. Obalić wszystkie mury: Meksyk-USA, Melilla, Ceuta, Palestyna, Zachodnia Sahara, etc., ponieważ nie tylko reprezentują barbarzyńską agresję przeciwko ludzkości, separując narody, ale również stoją w sprzeczności z przyrodą. Podczas, kiedy geograficzne granice wystarczająco przyczyniają się do katastrof ekologicznych, nowe mury graniczne pogarszają tę sytuację;
14. Zakończyć wszelkie wojny i okupacje terytorialne, wykradanie dóbr i zniewolenie rdzennych narodów.
Jesteśmy tutaj na Światowym Forum Społecznym 2015 w Tunisie (World Social Forum 2015), by dać wszystkim do zrozumienia, że to jest nasze zaangażowanie i jesteśmy gotowi jednoczyć się ze wszystkimi ruchami społecznymi w celu stworzenia międzynarodowego sojuszu chłopów i chłopek, pracowników i pracownic migrujących, narodów rdzennych i wojowników i wojowniczek społecznych na rzecz bardziej ludzkiego, godnego i lepszego świata.

Deklaracja w oryginale dostępna tutaj

Dziękujemy za tłumaczenie aktywistce IGO, Martynie Łysakiewicz.

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce:

,