Polityka rozwojowa

Dlaczego angażujemy się w rzecznictwo? Zależy nam na tym, aby współpraca rozwojowa była skuteczna i opierała się na na priorytetach sformułowanych przez tych, którym ma ona służyć – ludzi ubogich w krajach Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej. Badamy, w jakim stopniu Polska kieruje się poczuciem odpowiedzialności globalnej, a wyniki monitoringu udostępniamy całemu społeczeństwu: politykom, mediom, naukowcom i wszystkim zainteresowanym.
 
Jakość polskiej pomocy
 
Instytut Globalnej Odpowiedzialności – jako jedna z organizacji zrzeszonych w Grupie Zagranica – bierze udział w opracowywaniu corocznych raportów dotyczącego jakości polskiej pomocy rozwojowej. Stanowią one krytyczne uzupełnienie materiałów publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w założeniu mają służyć decydentom jako kompas wskazujący właściwy kierunek współpracy rozwojowej. Sprawdzamy, w jaki sposób środki z budżetu państwa wpływają na kraje, którym powinny służyć. Jednocześnie dążymy do zacieśnienia współpracy między resortem spraw zagranicznych a organizacjami pozarządowymi, które dysponują ekspercką wiedzą na temat potrzeb beneficjentów i najskuteczniejszych narzędzi pomocy.
 
Podejście strategiczne
 
Prowadziliśmy konkretną pracę koordynacyjną analityczno-badawczą polegającą na przygotowaniu projektów kluczowych dokumentów strategicznych polskiej pomocy uruchomieniu i przeprowadzeniu międzysektorowych spotkań konsultacyjnych dot. wypracowanych dokumentów; oraz rzeczniczą i popularyzatorską rezultatów projektu wśród decydentów: parlamentarzystów, pracowników MSZ zajmujących się współpracą rozwojową, obywateli. Naszą intencją nie jest wyręczanie urzędów odpowiedzialnych za tworzenie dokumentów strategicznych, ale przedstawienie rozwiązań modelowych opartych na dotychczasowych doświadczeniach polskiej współpracy rozwojowej, na międzynarodowych zobowiązaniach Polski, postulatach krajów partnerskich (biorców pomocy) oraz potencjale polskich organizacji pozarządowych.
 
Jak pomaga Europa? Wnioski z raportu CONCORD 2012
 
Bierzemy udział w przygotowywaniu raportu na temat jakości pomocy rozwojowej w Unii Europejskiej, publikowanym przez platformę CONCORD reprezentującą ponad 1000 europejskich organizacji pozarządowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rekomendacje zawarte w raporcie z 2012 roku.
  
Jakość pomocy rozwojowej
  
Ważna jest nie tylko wielkość, ale również jakość pomocy rozwojowej Unia Europejska powinna wspierać te programy, które przyczyniają się do zmniejszenia ubóstwa i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez poprawę systemu zdrowia i edukacji, zrównoważony rozwój i budowanie sprawnie działających instytucji państwa.
 
Lepsza koordynacja
 
Komisja Europejska i każdy z 27 państw członkowskich Unii prowadzą niezależne, słabo powiązane ze sobą programy pomocowe. Sprzyja to rozrostowi biurokracji, niepotrzebnemu powielaniu działań i windowaniu kosztów administracyjnych dla odbiorców pomocy. Dlatego należy skoncentrować się na wzmocnieniu koordynacji i współpracy między krajami członkowskimi a Komisją Europejską.
 
Warunki udzielania wsparcia
 
Beneficjenci są często zobowiązywani do zamawiania dóbr i usług u dostawców pochodzących z krajów przekazujących środki na pomoc rozwojową. Zmniejsza to realne transfery finansowe, które zamiast na zwalczanie przyczyn ubóstwa na miejscu, przeznaczane są np. na duże projekty infrastrukturalne realizowane przez korporacje z państw rozwiniętych. W Europie 6 krajów wciąż stosuje tego rodzaj restrykcje w obszarze pomocy rozwojowej.

Zrównoważony rozwój. People’s Global Conference na Bali

Instytut Globalnej Odpowiedzialności wziął udział w dorocznym spotkaniu Banku Światowego (BŚ) i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na Bali (Indonezja).

Spójność Polityk na rzecz Rozwoju

  Spójność Polityk na rzecz Rozwoju – poradnik dla polskich parlamentarzystów na temat PCD (policy coherence for development)   Pojęcie spójności polityki na rzecz rozwoju było przez wiele lat przedmiotem…

Perspektywa praw człowieka w rozwoju (HRBA)

Perspektywa praw człowieka w rozwoju (ang. Human Rights Based Approach, HRBA) to podejście do tematyki współpracy rozwojowej przyjmujące prawa człowieka jako podstawowy punkt odniesienia. IGO prowadzi szkolenia, wydaje publikacje i…