Współpraca w sieci Eurodad

Od wielu lat IGO jest członkiem Eurodad – europejskiej sieci w sprawie zadłużenia i rozwoju – i uczestniczył w działaniach Eurodad szczególnie z zakresu monitorowania pomocy rozwojowej i współpracy rozwojowej, przeciwdziałania unikaniu podatków, finansowania rozwoju.

logo Eurodad Od marca 2019 r. IGO uczestniczy w projekcie Eurodad pod tytułem “Wspieranie instytucjonalnego, operacyjnego i reprezentacyjnego potencjału sieci Eurodad do podejmowania skoordynowanych działań i rzecznictwa w sprawie zmian w zakresie polityk, które prowadzą do kontrolowanego demokratycznie i zrównoważonego środowiskowo systemu ekonomicznego ukierunkowanego na eliminację ubóstwa i realizację praw człowieka dla wszystkich”.

Społeczeństwo obywatelskie jest ważnym podmiotem w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR). Sieć Eurodad, działająca od kilkunastu lat, skupia pozarządowe organizacje eksperckie, które zajmują się tematami związanymi z szeroko rozumianą współpracą rozwojową i sprawiedliwością globalną.

Do tematów tych należą m.in.: finansowanie rozwoju, monitoring pomocy rozwojowej, finansowanie prywatne, rola sektora prywatnego we współpracy rozwojowej, międzynarodowe instytucje finansowe, partnerstwa publiczno-prywatne, unikanie podatków przez korporacje międzynarodowe, w tym raje podatkowe, długi krajów rozwijających się i wpływ kosztów obsługi zadłużenia na możliwości rozwojowe krajów globalnego Południa.

Wśród nowych tematów poruszanych przez Eurodad są m.in.: zmiany klimatyczne i umowy inwestycyjne (w kontekście wpływu na finansowanie rozwoju).

Projekt, którego celem jest rozwój potencjału Eurodad, uzyskał wsparcie Komisji Europejskiej na okres 54 miesięcy, a wkład finansowy wynosi 80%. Ze środków Unii Europejskiej finansowane są działania wokół dwóch celów:

  • zwiększenie instytucjonalnego i organizacyjnego potencjału Eurodad w zakresie prowadzenia skoordynowanego rzecznictwa na poziomie europejskim, w tym skoordynowanych działań również na poziomie poszczególnych krajów, uwzględniając dotychczasowe i nowe tematy;
  • zwiększenie reprezentatywności Eurodad poprzez rozszerzenie spektrum działań rzeczniczych w Europie w zakresie tematyki finansowania rozwoju.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności przyczynia się do realizacji obydwu tych celów, szczególnie poprzez wnoszenie wkładu w obszarach tematycznych, w których posiada wieloletnie doświadczenie (finansowanie rozwoju, walka z unikaniem podatków, monitoring oficjalnej pomocy rozwojowej, umowy inwestycyjno-handlowe i ich wpływ na kraje rozwijające się), oraz poprzez wspieranie procesu zacieśniania współpracy Eurodad z organizacjami z naszej części Europy, które nie są jeszcze członkami ani sojusznikami Eurodad. Nawiązywanie i rozwijanie sojuszy rzeczniczych dotyczy szczegółnie organizacji z następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia. W ramach tego projektu finansowanego przez UE IGO uczestniczy w pracach dwóch nowych grup roboczych: Grupy na rzecz Wzmocnienia Sieci i Grupy ds. Umów Inwestycyjnych. W ramach tego projektu IGO podejmuje działania eksperckie i sieciowanie z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, którego celem jest wzmocnienie potencjału Eurodad do podejmowania skutecznego rzecznictwa.

 

Unia EuropejskaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym
materiale odpowiada wyłącznie Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie
te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

 

Przeczytaj artykuły o podobnej tematyce: